Prawa autorskie

Wszelkie prawa do Serwisu, w tym do jakichkolwiek jego elementów graficznych oraz układu stron Serwisu oraz jakichkolwiek innych jego elementów są zastrzeżone. Serwis oraz wszelkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz.. 904, z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U z 1993 Nr 47, poz. 211, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U z 2001 Nr 128, poz.1402, z późn. zm.). Korzystanie z Serwisu jest dopuszczalne jedynie w zakresie tzw. dozwolonego użytku Użytkownika Serwisu, tj. wyłącznie w celu prywatnym i niekomercyjnym, pod warunkiem nienaruszania jakichkolwiek praw wynikających z przepisów prawa, w szczególności praw autorskich lub praw ochronnych na znaki towarowe. Korzystanie z Serwisu w inny sposób wymaga zawarcia odpowiedniej pisemnej umowy z bestcomputer.pl.

Ochrona prywatności

Pragniemy poinformować, że zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami krajowymi i europejskimi o ochronie danych osobowych, wszelkie dane podawane w serwisie, są wykorzystywane do celów przetwarzania zapytań. bestcomputer.pl traktuje dane jak poufne, nie sprzedaje, nie wynajmuje, ani nie udostępnia danych osobom trzecim.

Odpowiedzialność

Serwis bestcomputer.pl ma charakter wyłącznie ogólnoinformacyjny. Informacje dostępne na stronie zostały opracowane z największą starannością, mimo to firma bestcomputer.pl nie udziela żadnej gwarancji, co do formy i treści informacji umieszczonych w serwisie http://bestcomputer.pl,w szczególności w zakresie aktualności, dokładności, zupełności, szczegółowości oraz przydatności informacji dla określonych działań użytkowników Serwisu. Wykorzystanie treści zamieszczonej na na stronie internetowej jest wyłączną odpowiedzialność użytkownika.

Loading...